Autorita Matky Terezy

Richard Rohr na čtvrtek třicátého týdne v mezidobí

Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: „Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Mk 10,42–45)

Jak to přijde, že Matka Tereza dokáže před tisícihlavým davem po většinu času jednoduše opakovat věty Nového zákona? Je nekomplikovaná. A přece lidé napjatě sedí na kraji židle a naslouchají jí. Neříká nic nového: „Ježíš vás miluje,“ ubezpečuje nás. „Jsme syny a dcerami Božími a musíme milovat Ježíšovy chudé.“ Nicméně lidé odcházejí obnoveni, proměněni a obráceni.

Ona není kněz. Není zvláště vzdělaná. Její autorita vychází z jejího životního stylu.

Svůj život odevzdala a na něm stojí. Pravda v ní je jako magnet. Je v tom síla, kterou mají světci. Proto Pavel učí, že církev je vystavěna na autoritě apoštolů a proroků, evangelistů, těch, kdo léčí, učí, milují a pomáhají a všichni společně tvoří jednotu v díle služby. Pravou základnou autority v církvi je duch služby – daleko více než titul nebo svěcení.

The Spiritual Family and the Natural Family